Recepció i tramitació de baixa

A Desballestaments Pol, quan ens arriba un vehicle per donar-lo de baixa, comprovem la seva titularitat mitjançant la verificació de la documentació del vehicle i procedim a fer la baixa administrativa del vehicle al Registre de la Direcció General de Trànsit (DGT), de manera que el propietari i/o titular del vehicle no li caldrà desplaçar-se a la Direcció Provincial de Trànsit.

Després de comprovar la situació del vehicle i que tota la documentació d'aquest sigui correcte, Desballestaments Pol li tramita la baixa mitjançant una aplicació "online" i li lliura al mateix moment un informe oficial acreditant la baixa.

Descontaminació i gestió de residus

Abans de desmuntar el vehicle, es retiren tots els líquids i elements que fan del vehicle fora d'ús un residu perillós: els olis hidràulics, els olis de motor, del diferencial i de la caixa de canvis ( sempre i quan no es reutilitzi el bloc complet, en aquest cas, es pot mantenir lubricat), combustibles, líquids de frens, anticongelants, filtres, bateries, etc. Un cop s'han extret del vehicle aquests residus, s'emmagatzemen per separat en àrees específicament dissenyades per aquest fi, fins que aquests no són entregats al gestor autoritzat que correspongui.

Desmuntatge i emmagatzemament de peces i components reutilitzables

Un cop els vehicles es troben al centre, l'equip de Desballestaments Pol avalua i retira tots aquells components que poden ser reutilitzats, s'identifiquen i emmagatzemen per a la seva posterior comercialització. Així mateix, per tal de facilitar el reciclatge, també retiren alguns residus no perillosos com catalitzadors, neumàtics, vidres, etc.